Asica
Car1mI Car1wI Car2mI Car2wI Car1mD Car1wD Car2mD Car2wD Luz1mI Luz1wI Luz2mI Luz2wI Luz1mD Luz1wD Luz2mD Luz2wD Bel1mI Bel1wI Bel2mI Bel2wI Bel1mD Bel1wD Bel2mD Bel2wD Spi1mI Spi1wI Spi2mI Spi2wI Spi1mD Spi1wD Spi2mD Spi2wD Mil1mI Mil1wI Mil2mI Mil2wI Mil1mD Mil1wD Mil2mD Mil2wD Biv1mI Biv1wI Biv2mI Biv2wI Biv1mD Biv1wD Biv2mD Biv2wD Pol1mI Pol1wI Pol2mI Pol2wI Pol1mD Pol1wD Pol2mD Pol2wD Bag1mI Bag1wI Bag2mI Bag2wI Bag1mD Bag1wD Bag2mD Bag2wD

Etnotesti

Calabria

Etnotesto di Bagnara Calabral infantsia aa 'fitʃimu/ tantə a ll epukə era skaɽʃa 'jiumu pe lligna mɐ mamma eh fatʃia u kummertʃ i ll ogghju no ? nui 'jiumu/ a randi jia appɽeʃʃ i mɐ mamma fatʃiva puru u kummertʃ i ll ogghju jeu nun era kapatʃi me vaju me vindu wogghju ka me ri'tʃiunu oh ka kija fhatʃi bbona məsura v u rrikurdati ka no/ no num vi rikurdati vui na vota ntʃ eranu i liʈri mendzi liʈri u kwartu e e pui hatʃivunu e mi nti pigghjava mamma hatʃiva va vinditi sta par e liʈri r ogghju i ddetʃi liʈri ija ntʃi dintʃia n avia otthu pək'ki ntʃ u hatʃiva i bbona məsura mi rispiatʃiva k eranu i maritʃeji famigghjusi e tʃ u hatʃiva kalar ndô piatthu men'tiumu u liʈru ndô piattu tʃ u hatʃiva kalare si inkiva idu malirittu piattu #mmə laria# o kori nmetʃi me soru no me soru kwandu tʃi spuntava nu lliʈɽu

X: a kapiʃʃisti sta frasi ?

ntʃi spuntava nu liʈru

X: vendeva l olio e gli dava pju di kwello ke normalmenti nkassava pikki tʃi dispiatʃeva ka a famigghja

mə rispiatʃeva k eranu famigghjusi famigghjusi eranu va bbe ke ankora iu a famigghja un na sapiva ma a mmia mi rispiatʃiva ka kiji eranu famigghjusi fatʃiva 'mentindi llu na ina i kkju ka va bbo ka m u mentu kwandu ntʃi nkjanava e sordi a me mamma i l ogghju fatʃiva no non tse bonə tu pe mmo a mi vindi e nɐn gghjiva e nɐn gghjiva . un mə mmandava ke ritʃiva ka

X: ntʃ a rekala

sì ntʃ u l ogghju ntʃ u rugnu e ntʃ u rugnu mi pariva mali k eranu famigghjusi e kwindi/ e ppoi ma sorə no ma soru era kapatʃi pe mmi vindi ma soru era

era kju pretʃisa

sì no era kju ttirata nɐn ntʃi lariva u kori un tʃi lariva u kori sapiti pir'ki ? allura 'eramu na par e kumphagni ku aiva u paʈre in galera kwandu kriʃ'ʃiumu a ku aiva u paʈri in galera ku s a passava skaɽʃa kum a nnui nui l a'iumu mmoʃɽ i pani ntʃ era ku non l aiva allura eu ki ffatʃiva u moʃɽu kə mi tokkav a mmia ndu spar'tiumu du ʈri pek'ki kiji nɐn nd aviunu e kiji eranu a skartsa ma iu nu par i ttsokkuli i llignu ll aiva iu moʃɽu me ndi kattʃava una e nu peri e ntʃ a rava una a na kumpagna moʃɽu mi kattʃava ll auʈɽa mi ntʃi kadia ll auʈru peri ma mi rispiatʃiva ma soru nu moʃɽ i pani k aiva s u manddʒava ida e um boliva sapiri nenti . eu eu num mu firava mu manddʒu jeu
LA VENDITA DELL'OLIO

L’infanzia la trascorremmo…allora a quel tempo era scarsa [c’era scarsità], andavamo a (raccogliere) legna, mia madre faceva il commercio dell’olio, no?, noi andavamo… la grande andava con mia madre, faceva anche il commercio dell’olio, io non ero capace di andare a vendere l’olio, perché dicevano di me: «oh, che quella “fa buona misura”», vi ricordate che…no non vi ricordate voi, una volta non c’erano i litri, i mezzi litri, il quarto? e poi facevano…e me ne prendevo…, mamma diceva: «vai a venderti questo paio di litri di olio», di dieci litri le dicevo che ne avevo otto perché glielo facevo di “buona misura”, mi dispiaceva che erano […] famiglie numerose e glielo facevo scendere nel piatto, mettevamo il litro nel piatto e lo facevo scendere , si riempiva, maledetto piatto, mi piangeva il cuore, invece mia sorella no, mia sorella quando arrivava a un litro…

X: [rivolta all’esploratrice] l’hai capita questa frase?

arrivava a un litro…

X: vendeva l’olio e gli dava più di quello che normalmente incassava perché le dispiaceva che la famiglia…


Mi dispiaceva che erano molti in famiglia, erano molti in famiglia, va bene che io ancora non mi rendevo conto di quello che significava la famiglia, ma a me dispiaceva che loro erano numerosi, diceva: «mettine un po’ in più che…», «va bene lo metto», quando portavo i soldi dell’olio a mia madre, diceva: «no non sei brava tu a vendere» e non andavo, non andavo, non mi mandava perché diceva che

(X): glielo regala

Si che do l’olio, e glielo do, mi sembrava brutto che erano una famiglia numerosa e quindi… e poi mia sorella no, mia sorella era capace di vendere

era più precisa

Sì, no era più tirata, non le piangeva il cuore, non le piangeva il cuore sapete perché, allora eravamo un paio di amici, chi aveva il padre in galera, quando crescevamo chi aveva il padre in galera chi se la passava male come noi, noi l’avevamo un pezzo di pane, c’era chi non l’aveva, allora io che facevo, il pezzo che toccava a me lo dividevamo in due o in tre perché quelle non ne avevano e quelle andavano scalze ma io un paio di zoccoli di legno ce li avevo e […] me ne toglievo una da un piede e gliela davo ad una compagna, […] mi toglievo l’altra e mi riscaldavo l’altro piede, ma mi dispiaceva, mia sorella un pezzo di pane che aveva se lo mangiava lei non voleva sapere niente, io io non ce la facevo a mangiarlo io (da sola).corsivo: esploratrice
(X): altra persona

Bag1wID1
Età: 68 anni
Formazione scolastica: analfabeta
Data dell’intervista: Agosto 2004
Impressum | Datenschutz | Kontakt