Asica
Car1mI Car1wI Car2mI Car2wI Car1mD Car1wD Car2mD Car2wD Luz1mI Luz1wI Luz2mI Luz2wI Luz1mD Luz1wD Luz2mD Luz2wD Bel1mI Bel1wI Bel2mI Bel2wI Bel1mD Bel1wD Bel2mD Bel2wD Spi1mI Spi1wI Spi2mI Spi2wI Spi1mD Spi1wD Spi2mD Spi2wD Mil1mI Mil1wI Mil2mI Mil2wI Mil1mD Mil1wD Mil2mD Mil2wD Biv1mI Biv1wI Biv2mI Biv2wI Biv1mD Biv1wD Biv2mD Biv2wD Pol1mI Pol1wI Pol2mI Pol2wI Pol1mD Pol1wD Pol2mD Pol2wD Bag1mI Bag1wI Bag2mI Bag2wI Bag1mD Bag1wD Bag2mD Bag2wD

Etnotesti

Calabria

Etnotesto di Belvedere di Spinellorakkuntatemi nu puaku per esempiu komu fatʃiti l annu ntâ kampagna ki si fatʃiva ntû mis i jjenaru, komu/ i febbraru ?
tʃè ma prima ? kwandu 'eramu pikkhulikkj/ ?
sì a protʃedere i misi
ma kwandu 'erimu pikkulikkjh

e allora ditʃimu pe/ i ddʒennaiu in ppho kumintʃamuu ankhora tʃ eranu alive pekk era tiamph r alive pre semph po dopu si kumintʃava a far a vigna u far a potatura dâ vvigna katʃam i sermɛnth ke nu i kjamaumu ku'si si ttsəppav a vignə kist è i lavori ke u mɐtu kə tann tʃ eranu i bbiatulə pian’taumu a biatulə l a'viamu pulire tutth ssi kosə kkha e ki/ kist kkha vinianu ditʃamu dopu ddʒennaiu a mmɑrts i bbiatulə e ppu magaru
kumintʃamu a ffarə l ortitʃiaɖɖu i pumadorə e tutthee torna ku torna a vigna kumintʃess torna a vigna fatʃienn i fogli avemu pulire avemu eh è nu tʃiklu ke ffanu semphə inthâ/ po torna [h]e mietere i bbiatulə ku n amu ddʒugnu kumintʃ si mietiri u grænu kuminitʃ a semina[r] a tante kos a ddʒugnu u græn pu l əstatə si kumintʃa a pulir i terrə pek'ke dopu ke kat'tʃaru i bbiatulee l ortʃiaɖɖu avia pulittsare i terrə pik'ki tornav pulit tannə l avi/ l avivi a lavurɑre pek'ke #njettamu u tiampu i siminari torna a otthobbre eeh pu tannə kumintʃava a ve/ a vendɛmmia pu kumintʃava a otthobbre a vendɛmmia tannə kumintʃava ll ulive ke kwannu kumintʃava initsjavun l ulive era a otthobre kumintʃa ddʒa a rakkolth d olive kwindi a ddʒennaju se rakkogliono ll olive eh intanthu tʃ era sempre u prubblema i ll animali pek'ki tʃ era tuttu l annu avemu sempri u tʃiklu i ll animali puru a kapitu pikki avemu sempi/ tʃ eranu animali tʃi vuoli l erba i guar'davamu kistə è nu juarnu/ è na kuosa ke #ll erba u d è ka ditʃ oi tʃi vɑj e dumani u tʃi vɑju tuttu ll annu l [h]aju fare ssu lavoru kistə è nu lavoru propia e dopu a'viemu puru i piakurə per esempiu e fa'tʃeumu u fhurmɑddʒu
ah pur i piakurə
dopu ana vinut i vɑkk kiste è dopu nu bbellu pok i tempu ana vinutu i wakk am avut i piakurə è nu lavoru kkju sɛkrifikatu pek'ke l [h]aju mun'ddʒire ogni sera e mattina ouma fari u fhurmæddʒu è nu lavoru ke è imphegnativu proph
LA VITA NEI CAMPI

raccontatemi un po’ per esempio come fate l’anno in campagna, che si faceva nel mese di gennaio come….di febbraio?
cioè ma che…quando eravamo piccolini?
sì, procedendo attraverso i mesi
quando eravamo piccolini?

e allora diciamo, per… da gennaio in poi cominciamo, ancora c’erano olive perché era tempo di olive per esempio, poi dopo c’era la vigna si cominciava a fare la potatura della vigna, si toglievano i sermenti [i tralci della vite], noi li chiamiamo così, si zappava la vigna, questi sono i lavori che…[…] che allora c’erano le bietole, piantavamo le bietole, le dovevamo pulire, tutte queste cose così, e queste qua venivano, diciamo, dopo gennaio, a marzo, le bietole, e poi magari cominciavamo a fare l’orticello, i pomodori e tutte…poi si torna a lavorare la vigna […] facendo le foglie, dovevamo pulire, dovevamo eh…è un ciclo che fanno sempre nella… poi si torna a mietere le bietole, siamo a giugno, si comincia a mietere il grano, cominciavi a seminare tante cose, a giugno il grano, poi l’estate si comincia a pulire i terreni perché dopo che erano tolte le bietole dall’orticello dovevo pulire i terreni perché tornassero puliti, in quel periodo li dovevamo lavorare perché il tempo di seminare torna ad ottobre
poi in quel periodo cominciava la vendemmia poi cominciava a ottobre la vendemmia allora cominciavano le olive, perché quando cominciavano le olive era ottobre, cominciava già la raccolta delle olive, quindi a gennaio si raccolgono le olive
e intanto c’era sempre il problema degli animali perché tutto l’anno abbiamo sempre il ciclo degli animali pure, hai capito? c’erano gli animali, ci vuole l’erba, li guardavamo, questo è un giorno… è una cosa che […] dici oggi ci vado e domani non ci vado, tutto l’anno devo fare questo lavoro, questo è un lavoro proprio….
dopo avevamo pure le pecore per esempio e facevamo il formaggio
ah pure le pecore?
dopo sono venute le vacche…questa è…dopo un bel po’ di tempo sono venute le vacche, abbiamo avuto le pecore e questo è un lavoro più sacrificato perché le dovevamo mungere ogni sera e ogni mattina dovevamo fare il formaggio è un lavoro che è proprio impegnativocorsivo : Esploratrice

Bel1mID1
Età: 50 anni
Formazione scolastica: quinta elementare
Data dell’intervista: agosto 2004

Impressum | Datenschutz | Kontakt